Verkoopsvoorwaarden

1. Betaling: behoudens formele schriftelijke bepaling zijn onze rekeningen onmiddellijk en zonder disconto betaalbaar en mogen betalingen in geen geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering van de in rekening gebrachte of andere verrichtingen. Het toezenden der rekening dient beschouwd te worden als aanmaning om het bedrag ervan te betalen en de koper of opdrachtgever zal zich door het eenvoudig feit van de vervaldag ingebreke bevinden zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk weze. De op hun vervaldag onbetaalde facturen dragen van rechtswege zonder sommatie noch ingebrekestelling een intrest van 12% jaarlijks. Indien hetzij de facturen of hun intresten niet betaald zijn op de vervaldag niettegenstaande in morastelling bij aangetekende brief komt ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag toe gelijk aan 10% van het hoofdbedrag der factuur met een minimum van 25 €. Zelfs voor het geval de verkoop of het gepresteerde werk onder voorwaarde is afgesloten, behouden wij ons het recht voor te verzenden tegen rembours of vooruitbetaling te vorderen. Onze facturen zijn vooruitbetaalbaar te Varsenare (Jabbeke).
De schikkingen, wissels, acceptaties en waarden of postkwijtschriften brengen geen vernieuwing noch afwijking van deze clausules met zich mee, welke ook de wijze van verzending moge wezen. Wanneer een opgemaakt bestek wordt geaccordeerd kan een voorschot van 30% op de begrote prijs te worden gevraagd bij bestelling.

2. Klachten: Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons schriftelijk wordt overgemaakt binnen de 3 dagen na factuurdatum. Eens deze termijn verstreken worden de geleverde goederen en prestaties geacht definitief aanvaard te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de factuur waarden van de geleverde en slecht erkende goederen en of prestaties of kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending in originele toestand, ter uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv. vergoeding van indirecte schade). Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schade met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing in de levering, een gebruik of gemis aan overeenstemming van de geleverde of een gebrekkig gepresteerd werk, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij immers slechts gehouden naar eigen keuze ofwel de geleverde koopwaar te nemen tegen de verkoopprijs ofwel eenvoudigweg gezegde koopwaar te vervangen. De geleverde koopwaar worden door de koper aangewend en gebruikt op eigen gevaar en risico zonder enig mogelijk verhaal tegen de verkopers uit welken hoofde ook. Klachten geven de koper geen recht tot ontbinding van de koop te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.

3. Eigendomsoverdracht: De goederen blijven onze eigendom tot deze geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten gunste van derden over beschikt worden bijvoorbeeld ten titel van pand of waarborg.

4. Overmacht en belemmeringen: Indien de fabriek of leverancier van wie wij goederen betrekken, door welke oorzaak ook ingebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij jegens de koper-opdrachtgever niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het algemeen, zoals staking, onlusten, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in aanvoer, vorst, brand e.a. geeft ons het recht de uitvoering van het contract of bestelling te schorsen of zelfs geheel of ten dele te vernietigen zonder verplichting tot schadevergoeding. Wij behouden ons eveneens het recht toe voor zonodig de verkoop of de aannemingsovereenkomst te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de koper-opdrachtgever: overlijden, ontzetting, collocatie, of andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk onvermogen, aanvraag of gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, ontbinding of wijziging van vennootschap, enz. Wij hebben recht op schadevergoeding in de gevallen voorzien door de wet.

5.Wanprestatie van de koper-opdrachtgever: Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper-opdrachtgever of door diens fout veroorzaakt van een bestelling, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de Wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren, een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.

6. Opschorten van levering en prestatie: Wij blijven ten allen tijde gerechtigd om de werken of leveringen op te schorten om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper-opdrachtgever te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen. Zolang de koper-opdrachtgever aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan zijn wij niet tot levering of prestaties verplicht.

7. Waarborg: Als waarborg geldt de termijn van de leverancier van de gebruikte materialen. Werkloon en verplaatsingkosten vallen nooit onder de waarborg. De waarborg telt enkel voor de door ons geplaatste materialen. Materialen welke niet door ons geplaatst zijn vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Op geleverde brandstoffen wordt geen waarborg gegeven.

8. Leveringstermijn: De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper-opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook.

9. Overeenkomsten met particulieren niet handelaars: In geval de medecontractant een niet handelaar is zal een schadevergoeding verschuldigd zijn bij het ingebreke blijven van onszelf ten belope van 10% van het hoofdbedrag met een minimum van 25 € conform de wet op de handelspraktijken dd 14 juli 1991.

10. Overeenkomsten met handelaars: In geval de medecontractant een handelaar is zal er nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn bij het ingebreke blijven van onszelf.

11. Bevoegdheid en rechtspleging: Behoudens scheidsrechterlijk beding of overeenkomst zullen alle uit een geschil tussen ons en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsvorderingen zelfs bij wijze van vrijwaring en zelfs in geval van meerdere verweerders voor de vrederechter van het 2de kanton Brugge en of de Rechtbanken van Brugge gebracht worden. Wij alleen zijn nochtans gemachtigd het geschil voor de ratione loci bevoegde rechtbank te brengen.